Terms of service

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.THERAW.NET

 

W związku z wchodzącym w życie 25 maja 2018 roku rozporządzeniem RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Szanujemy prywatność naszych użytkowników i zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili wysyłając do nas takie życzenie na adres e-mail: contact@theraw.net

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez RAW Damian Wasyl, Beata Wołoszyn spółka jawna z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim ul. Ściegiennego 55, NIP 921 204 42 54 za pośrednictwem sklepu internetowego www.theraw.net (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.


§ 2.Ochrona danych osobowych

 

Wszystkie przekazywane dane są starannie chronione, zgodnie z Polityką Prywatności.

Dane nie zostaną ujawnione osobom nieupoważnionym, za wyjątkiem uprawnionych organów (policja, prokuratura, sądy etc.) – w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Zamawiającego.

Dokonując zamówienia poprzez sklep internetowy Kupujący zostanie poproszony o podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Obejmują one dane osobowe oraz adres dostawy.

Dane osobowe przekazywane przez Kupujących sklepu www.theraw.net są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji zamówienia,
  • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep (jeśli Kupujący wyrazi zgodę),
  • dane będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997r. Nr 133, poz. 883).

 

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” .

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

§ 4. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 

Za pośrednictwem internetu Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż ręcznie robionych mebli.

Oferowane przedmioty mają charakter unikatowy, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta.

 

§ 5. Polityka prywatności

 

Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

Administratorem Danych osobowych jest firmą RAW Damian Wasyl, Beata Wołoszyn spółka jawna z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim ul. Ściegiennego 55, NIP 921 204 42 54.

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie
c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
a) Zadbano.
Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej między Sklepem a Klientem.
Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania.
Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 6. Zasady dokonywania zakupów

 

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
a) dokładny opisu danego produktu i jego cech;
b) łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy, informacje dotyczące sposobu i terminu zapłaty oraz te dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
Składanie zamówienia odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu w podsumowaniu koszyka
zakupów (sposób składania zamówienia wybiera Klient), w którym Klient podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
b) Adres email
c) Numer telefonu
d) Dane adresowe do wysyłki
Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” lub przy składaniu zamówienia telefonicznie, czy mailowo poprzez potwierdzenie dokonania zamówienia w wysłanej wiadomości.
Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”
Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
c) w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w w chwili złożenia na niego zamówienia.
Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Zamówiony towar jest produkowany w przeciągu około 8 tygodni od daty zaksięgowania kwoty należnej za produkt.
Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Zadbano. Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie, bądź widoczne są po dodaniu produktu do koszyka.
Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem wysłanym drogą mailową lub telefoniczną przez Sprzedawcę.
Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
Wraz z Produktem wysyłany jest paragon bądź faktura potwierdzająca dokonanie zakupu. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:
a) Imię i nazwisko/firmę,
b) Adres zamieszkania/siedziby,
c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
d) Numer zamówienia,
e) Adres korespondencyjny
Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§ 7. Metody Płatności

 

Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności.

1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy: 

Bank Santander, PL4010 9025 90 0000 0001 4989 8324

2. Płatności elektroniczne. 

Podmiotem świadczącycm obsługę płatności online jest Autopay S.A.

3. Płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro.

 

§ 8. Reklamacje

 

Reklamacje związane z jakością towaru, z wyłączeniem uszkodzenia w transporcie.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Adres do wysyłki: ul. Ściegiennego 55, 22-600 Tomaszów Lubelski.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

Sprzedający nie odpowiada za:
wady powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego;
wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji;
uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez klienta;
uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego usytuowania produktu (na niewypoziomowanym podłożu, w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzewczych);
uszkodzenia powstałe na skutek umieszczenia mebla w pomieszczeniach typu sauna, łazienka.
zmiany kolorystyczne spowodowane ekspozycją na promieniowanie słoneczne;
uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków chemicznych;
uszkodzenia i odkształcenia spowodowane ustawianiem bezpośrednio na powierzchni stołu gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów;
uszkodzenia i wady spowodowane nieodpowiednim poziomem wilgotności powietrza w pomieszczeniu; obejmuje to takie uszkodzenia jak: pęknięcia, szczeliny, zmiany płaszczyzn, nierówności, wypaczenia. Konsument jest zobowiązany do utrzymania w pomieszczeniu, w którym przechowuje produkt drewniany, temperatury w granicach 18-23 stopnie i wilgotności względnej powietrza 40-65%.
uszkodzenia powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą;
uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim transportem przez samego klienta, jak również firmę kurierską (w przypadku uszkodzenia przez firmę kurierską należy wypełnić z kurierem raport);
uszkodzenia i wady, z którymi klient zapoznał się przy zakupie produktu;
zmiany wynikające z codziennego użytku;
naturalne zmiany w strukturze drewna oraz jego kolorystyce;
naturalne anatomiczne elementy struktury drewna (twardziel, biel, promienie, słoje, sęki, spękania i inne);

Reklamacje związane z uszkodzeniem w transporcie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Przewozowego Klient zobowiązany jest przyjąć, a następnie otworzyć i sprawdzić Towar przyjmowany od Dostawcy w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie Klient spisuje z pracownikiem Dostawcy protokół szkody.

Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Reklamację związaną z uszkodzeniem w transporcie Klient składa u Dostawcy.

 

§ 9.Gwarancje

 

Sprzedawca udziela na produkty 24 miesięcznej gwarancji.

 

§ 10. Odstąpienie od umowy 

 

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy. Zwrotowi podlegają wyłącznie meble nieuszkodzone, bez śladów użytkowania.

Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku zakupu mebla wykonanego na zamówienie, posiadającego w opisie produktu informację „MEBEL NA ZAMÓWIENIE”.

W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Ściegiennego 55, 22-600 Tomaszów Lubelski lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 11.Postanowienia końcowe

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Portalu.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.

Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My(*), niżej podpisany/a/i ……………………………………. niniejszym oświadczam/y, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)  odstępuję/my od umowy sprzedaży zawartej w Tomaszowie Lubelskim dnia _______________ r. poza lokalem przedsiębiorstwa/na odległość*(*niewłaściwe skreślić).

Data zawarcia umowy: _________ r.

Imię i nazwisko Klienta konsumenta (-ów): ___________

Adres Klienta konsumenta (-ów): ___________
Numer zamówienia: ________
Numer paragonu/faktury: _________
_________________________________
(data i podpisy Klienta (-ów) jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* niewłaściwe skreślić w zależności od liczby osób podpisujących oświadczenie